Český jazyk a literatura

Home » Aktuality » Identita v literatuře Těšínska

Identita v literatuře Těšínska

identcovV nakladatelství STON2 v polských Kielcích vyšla rozsáhlá knižní práce Libora Martinka o literatuře na Těšínsku.

Monografie Libora Martinka Identita v literatuře českého Těšínska je výsledkem literárněhistorického výzkumu literatury polské národnostní menšiny od středověku po současnost, s důrazem na období po roce 1945, jenž ve výsledku vytváří monografickou strukturu práce.

Autor zkoumá rovněž recepci díla českých a polských spisovatelů v národním českém a polském literárním kontextu a překladatelskou aktivitu polské menšiny jako součásti komparativně orientovaného výzkumu, srovnává podobnosti vyplývající z bezprostředních kontaktů a vazeb regionální a národní polské i české literatury.

Autorův zájem o českou a polskou literaturu (speciálně o literaturu národnostní menšiny českého Těšínska) je motivován nejen jeho soustavným profesionálním zájmem literárněvědným, ale i živým zájmem překladatelským i aktivní dlouhodobou propagační činností usilující o posílení znalosti této literatury v České republice.

České a polské literatuře Těšínska není v České republice ani přes teritoriální i historickou blízkost věnována patřičná pozornost, takže v jejím poznávání existují dosud mezery a chybějí aktuální zhodnocení. Monografie Identita v literatuře českého Těšínska tato bílá místa do jisté míry a ze specifického úhlu pohledu pomáhá zaplnit.