Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Soňa Schneiderová

Soňa Schneiderová

Kvalifikace

PhDr. Univerzita Palackého (1988), Ph.D. Univerzita Palackého (2001)

 .

Odborné zaměření

stylistika, analýza diskurzu, kultura řeči

 

Publikace

monografie:
 • SCHNEIDEROVÁ, S. Analýza diskurzu a mediální text. Praha: Karolinum 2015.
 • HOLANOVÁ, R., JANOVEC, L., SCHNEIDEROVÁ, S., ŠMEJKALOVÁ, M. Analýza textu jako předpoklad mediální výchovy v českém jazyce. Praha: PdF UK, 2020. (50 %)

.

novější studie a články:
 • Diskurz jako nástroj i odraz strategické komunikace. In: Discourse linguistitics and beyond. Kielce: Jan Kochanowski University of Kielce Press, s. 66–77. (s Terezou Klabíkovou Rázovou; 60 %)
 • Engaging Teachers through Effective Communication: Restarting the Government Communication in Education. In: Reboot: Should Organizations Rediscover Communication with Internal & External Stakeholders? Ljubljana: University of Ljubljana Faculty of Social Science, 2022, s. 193–203. (s Denisou Hejlovou ; Terezou Ježkovou ; Terezou Klabíkovou Rábovou ; Marcelou Konrádovou a Petrou Koudelkovou)
 • Odlišná prezentace stejné události v médiích (Když dva dělají totéž, není to totéž). In Holanová, R., Klinka, T. (eds.) Mediální výchova: od teorie k praxi. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2022, s. 89–96. ISBN 978-80-7603-302-3
 • Analysis of Presumed IQOS Influencer Marketing on Instagram in the Czech Republic in 2018–2019. Adiktologie 19 (1), 2019, s. 7–15. ISSN 1213-3841.  (spolu s Denisou Hejlovou, Terezou Klabíkovou Rábovou, Adamem Kulhánkem)
 • Podpora a rozvoj mediální gramotnosti. In Kropáčková, J., Čapek Adamec, M., Syslová, Z. (eds.) Metodika předškolního vzdělávání zaměřená na didaktické aspekty práce s dětmi aneb Jak usnadnit přechod dětí z předškolního do primárního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 111–113. ISBN 978-80-7290-923-0.
 • K některým syntaktickým jevům v próze Citlivý člověk Jáchyma Topola. Bohemica Olomucensia 11(2), 2019, s. 182–198.  ISSN 1803-876X.
 • K používání slov lehký a lehce v současné češtině. Didaktické studie 12(2), 2020, s. 156–167. ISSN 1804-1221 (Print), ISSN 2571-0400 (Online).
 • Hovorovost v lingvistické teorii a současné komunikační praxi. In Jílková, L., Mrázková, K., Özörencik, H. (eds.): Jak důležité je míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Praha: Nakladatelství lidových novin, 2020, s. 81–94. ISBN 978-80-7422-767-7.
 • „Užívání necigaret není bez rizika“ aneb Diskurz o zahřívaných tabákových produktech v médiích. Naše řeč 104 (3), 2021, s. 167–183. ISSN 0027-8203 (tisk), 2571-0893 (online) 3841  (spolu s Denisou Hejlovou, Terezou Klabíkovou Rábovou, Adamem Kulhánkem)
 • Ale ucho u pomyslného džbánu visí na vlásku (K užití frazeologie v současné publicistice). In Janovec, L. (ed.): Svět v obrazech a frazeologii. Praha: PedF UK 2018, s. 499–506. ISBN 978-80-7290-964-6

Projekty

Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů; Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání; projekt OPVVV č. 663;  1. 1. 2017–31. 12. 2019.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání: Výzkum komunikace MŠMT ve vztahu k různým skupinám stakeholderů (1. 4. 2020–31. 3. 2022); CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016432 Název: Bezpečnostní výzkum Ministerstva vnitra: Připravenost státu na krizovou strategickou komunikaci: Poučení z COVID-19 (1. 1. 2021–31. 12. 2022); SMV02020BV004