Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Miloslav Vondráček

Miloslav Vondráček

Kvalifikace

Mgr. Pedagigická fakulta v Hradci Králové (1987), PaedDr. Pedagogická fakulta v Hradci Králové (1989), Ph.D. Univerzita Karlova (2002), PhDr. Univerzita Karlova (2003), doc. Univerzita Palackého (2021)

 

Odborné zaměření

gramatika současné češtiny

 

Publikace

monografie a jejich části:
 • VONDRÁČEK, M. Rod, životnost. Číslo. Pád. Stupňování adjektiv a adverbií. Negace. In Velká akademická gramatika současné češtiny II. Morfologie. Oddíl I.: Morfologické kategorie. Oddíl III.: Přechodné jevy flektivně-derivační a flektivně-syntaktické. Praha: Academia, 2021, s. 15–134, s. 849–869. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • VONDRÁČEK, M. Druhy slov. Názvy přechýlené. Názvy látek. Kolektiva. In Velká akademická gramatika současné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov – Část 1. II.B Tvoření substantiv. Praha: Academia, 2018, s. 33–107, s. 365–372, s. 515–519, s. 595–598. ISBN 978-80-200-2719-1.
 • VONDRÁČEK, M. Slovník afixů užívaných v češtině. J. Šimandl (ed.). Autorský podíl 11,61 %, 67 hesel. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3544-6.
 • VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Vlastnosti a druhy substantiv. Adjektiva. Číslovky. Morfologické kategorie slovesa. Adverbia. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce. Větné vzorce. Věty bez podmětu. Podmět. Přísudek. In Akademická gramatika spisovné češtiny. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2013, s. 79–89, s. 289–308, s. 377–389, s. 417–424, s. 432–450, s. 503–535, s. 593–603, s. 668–685.
 • VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Citoslovce. In Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 17–32, s. 170–180. ISBN 978-80-244-3633-3.
 • VONDRÁČEK, M. Kapitoly o rodu a životnosti substantiva. In Kapitoly z české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2011. s. 567–652. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • VONDRÁČEK, M. Možnosti a meze přisuzování. In Možnosti a meze české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2006, s. 195–207. ISBN 80-200-1463-2.
 • VONDRÁČEK, M. Nepredikativnost. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 s. ISBN 80-7041-893-1.
novější studie a články:
 • Lexicon of grammatical-semantic features: discontinuity. Bohemistyka, 1, 3–18. (Polsko). DOI: 10.14746/bo.2023.1.1. E-verze: https://bohemistyka.pl/artykuly-i-studia/2023/1.
 • Struktura filosofické mysli: ke stylovým charakteristikám jazykového ztvárnění myšlenek Jaroslava Peregrina. Jazyk a kultúra, roč. 13, č. 51/2022. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovensko. ISSN 1338-1148.
 • Partikule jako fenomén mluvené komunikace. Kontext – komunikace – dialog. Suplementum časopisu Jazykovědné aktuality, LX, 2023: 211–221.
 • Kryptická komunikace z pomezí veřejné a privátní komunikační sféry. In Povaha jazyka a jej poznávanie. VEDA, Bratislava 2022, s. 197–207. ISBN 978-80-224-1977-2.
 • Lexikon gramaticko-sémantických rysů: graduálnost. In Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych. Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Filologii Polskiej, Wroclaw 2022, str. 221–230. ISBN 978-83-7977-760-0.
 • Tak říkajíc Václav Havel. O jazyce a stylu veřejných projevů Václava Havla. Kódy a antikódy tvorby Václava Havla. Kody i antykody twórczości Václava Havla. Mieczyslaw Balowski (ed). Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiexicza v Poznaniu: Poznaň 2022, str. 27-37. ISBN 978-83-63090-45-6.
 • K (pseudo)koordinaci v konstrukcích typu „sáhnout a vytáhnout“, „čichat a cítit“. Slavistična prepletanja 1. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, 2022, s. 59–68. ISBN 978-961-286-581-8. DOI: https://doi.org/10.18690/ um.ff.3.2022.
 • Nástin výčtu základních gramaticko-sémantických rysů. Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies, sv. 43, 2022, s. 154–163. Vasyl‘ Stus Donetsk National University / Doněcká národní univerzita, Vinnicja, Ukrajina. ISSN: 1815-3070, e-ISSN: 2308-0019. DOI: 10.31558/1815-3070.2022.43, https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.
 • Expresivita jazykových dokladů lingvistických studií. Stylistyka (Uniwersytet Opolski). XXX, 2021, s. 283–295. ISSN1230-2287, e-ISSN2545-1669. https:// czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/issue/view/251.
 • Dynamika paralingválních a nonlingválních prostředků textu a stylu. Štýl – komunikácia – kultúra. FF Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, 2021, s. 137–148. ISBN 978-80-223-5317-5 (online), ISBN 978-80-223-5316-8 (tisk). https:// fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/Zbornik_21_FINAL_WEB__1_.pdf