Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Miloslav Vondráček

Miloslav Vondráček

Kvalifikace

Mgr. Pedagigická fakulta v Hradci Králové (1987), PaedDr. Pedagogická fakulta v Hradci Králové (1989), Ph.D. Univerzita Karlova (2002), PhDr. Univerzita Karlova (2003), doc. Univerzita Palackého (2021)

 

Odborné zaměření

gramatika současné češtiny

 

Publikace

monografie a jejich části:
 • VONDRÁČEK, M. Rod, životnost. Číslo. Pád. Stupňování adjektiv a adverbií. Negace. In Velká akademická gramatika současné češtiny II. Morfologie. Oddíl I.: Morfologické kategorie. Oddíl III.: Přechodné jevy flektivně-derivační a flektivně-syntaktické. Praha: Academia, 2021, s. 15–134, s. 849–869. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • VONDRÁČEK, M. Druhy slov. Názvy přechýlené. Názvy látek. Kolektiva. In Velká akademická gramatika současné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov – Část 1. II.B Tvoření substantiv. Praha: Academia, 2018, s. 33–107, s. 365–372, s. 515–519, s. 595–598. ISBN 978-80-200-2719-1.
 • VONDRÁČEK, M. Slovník afixů užívaných v češtině. J. Šimandl (ed.). Autorský podíl 11,61 %, 67 hesel. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3544-6.
 • VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Vlastnosti a druhy substantiv. Adjektiva. Číslovky. Morfologické kategorie slovesa. Adverbia. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce. Větné vzorce. Věty bez podmětu. Podmět. Přísudek. In Akademická gramatika spisovné češtiny. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2013, s. 79–89, s. 289–308, s. 377–389, s. 417–424, s. 432–450, s. 503–535, s. 593–603, s. 668–685.
 • VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Citoslovce. In Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 17–32, s. 170–180. ISBN 978-80-244-3633-3.
 • VONDRÁČEK, M. Kapitoly o rodu a životnosti substantiva. In Kapitoly z české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2011. s. 567–652. ISBN 978-80-200-1845-8.
 • VONDRÁČEK, M. Možnosti a meze přisuzování. In Možnosti a meze české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2006, s. 195–207. ISBN 80-200-1463-2.
 • VONDRÁČEK, M. Nepredikativnost. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 s. ISBN 80-7041-893-1.
novější studie a články:
 • K (pseudo)koordinaci v konstrukcích typu „sáhnout a vytáhnout“, „čichat a cítit“. Slavistična prepletanja 1. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija, 2022, s. 59–68. ISBN 978-961-286-581-8. DOI: https://doi.org/10.18690/ um.ff.3.2022.
 • Nástin výčtu základních gramaticko-sémantických rysů. Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies, sv. 43, 2022, s. 154–163. Vasyl‘ Stus Donetsk National University / Doněcká národní univerzita, Vinnicja, Ukrajina. ISSN: 1815-3070, e-ISSN: 2308-0019. DOI: 10.31558/1815-3070.2022.43, https://doi.org/10.31558/1815-3070.2022.43.
 • Expresivita jazykových dokladů lingvistických studií. Stylistyka (Uniwersytet Opolski). XXX, 2021, s. 283–295. ISSN1230-2287, e-ISSN2545-1669. https:// czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/issue/view/251.
 • Dynamika paralingválních a nonlingválních prostředků textu a stylu. Štýl – komunikácia – kultúra. FF Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, 2021, s. 137–148. ISBN 978-80-223-5317-5 (online), ISBN 978-80-223-5316-8 (tisk). https:// fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksj/publikacie/Zbornik_21_FINAL_WEB__1_.pdf
 • Výrazy typu běda z pohledu slovnědruhového. In Lingvistika – korpus – empirie. Praha: ÚJČ AV ČR, 2020, s. 93–102. ISBN 978-80-88211-13-6.
 • Příznak „tantum“ v morfologii češtiny. Bohemistyka, 2, 2020. 166–176. E-verze: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2020/Vondracek.pdf. ISSN 1642-9893.
 • K existenci nominativních prepozic v češtině. Naše řeč, roč. 103 (2020), č. 1–2. s. 142–159. ISSN 2571-0893.
 • The Fragmented Paradigm. Korpus – gramatika – axiologie, č. 19/2019, s. 63–73. ISSN 1804-137X.
 • Jak na částice a citoslovce. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 207–216. ISBN 978-80-244-4667-7.
 • Názvy dokladů – aspekt slovotvorný. Korpus – gramatika – axiologie. č. 10/2014, s. 57–67. ISSN 1804-137X.