Český jazyk a literatura

Home » Lidé » Miloslav Vondráček

Miloslav Vondráček

Kvalifikace

Mgr. Pedagigická fakulta v Hradci Králové (1987), PaedDr. Pedagogická fakulta v Hradci Králové (1989), Ph.D. Univerzita Karlova (2002), PhDr. Univerzita Karlova (2003), doc. Univerzita Palackého (2021)

 

Odborné zaměření

gramatika současné češtiny

 

Publikace

monografie a jejich části:

VONDRÁČEK, M. Rod, životnost. Číslo. Pád. Stupňování adjektiv a adverbií. Negace. In Velká akademická gramatika současné češtiny II. Morfologie. Oddíl I.: Morfologické kategorie. Oddíl III.: Přechodné jevy flektivně-derivační a flektivně-syntaktické. Praha: Academia, 2021, s. 15–134, s. 849–869. ISBN 978-80-200-3185-3.

VONDRÁČEK, M. Druhy slov. Názvy přechýlené. Názvy látek. Kolektiva. In Velká akademická gramatika současné češtiny I. Morfologie: Druhy slov / Tvoření slov – Část 1. II.B Tvoření substantiv. Praha: Academia, 2018, s. 33–107, s. 365–372, s. 515–519, s. 595–598. ISBN 978-80-200-2719-1.

VONDRÁČEK, M. Slovník afixů užívaných v češtině. J. Šimandl (ed.). Autorský podíl 11,61 %, 67 hesel. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3544-6.

VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Vlastnosti a druhy substantiv. Adjektiva. Číslovky. Morfologické kategorie slovesa. Adverbia. Předložky. Spojky. Částice. Citoslovce. Větné vzorce. Věty bez podmětu. Podmět. Přísudek. In Akademická gramatika spisovné češtiny. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2013, s. 79–89, s. 289–308, s. 377–389, s. 417–424, s. 432–450, s. 503–535, s. 593–603, s. 668–685.

VONDRÁČEK, M. Vlastnosti slova a slovní druhy. Citoslovce. In Úvahy o české morfologii. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 17–32, s. 170–180. ISBN 978-80-244-3633-3.

VONDRÁČEK, M. Kapitoly o rodu a životnosti substantiva. In Kapitoly z české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2011. s. 567–652. ISBN 978-80-200-1845-8.

VONDRÁČEK, M. Možnosti a meze přisuzování. In Možnosti a meze české gramatiky. F. Štícha (ed.), Praha: Academia, 2006, s. 195–207. ISBN 80-200-1463-2.

VONDRÁČEK, M. Nepredikativnost. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 250 s. ISBN 80-7041-893-1.

novější studie a články:

VONDRÁČEK, M. Výrazy typu běda z pohledu slovnědruhového. In Lingvistika – korpus – empirie. Praha: ÚJČ AV ČR, 2020, s. 93–102. ISBN 978-80-88211-13-6.

VONDRÁČEK, M. Příznak „tantum“ v morfologii češtiny. Bohemistyka, 2, 2020. 166–176. E-verze: http://www.bohemistyka.pl/artykuly/2020/Vondracek.pdf. ISSN 1642-9893.

VONDRÁČEK, M. K existenci nominativních prepozic v češtině. Naše řeč, roč. 103 (2020), č. 1–2. s. 142–159. ISSN 2571-0893.

VONDRÁČEK, M. The Fragmented Paradigm. Korpus – gramatika – axiologie, č. 19/2019, s. 63–73. ISSN 1804-137X.

VONDRÁČEK, M. Jak na částice a citoslovce. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2015, s. 207–216. ISBN 978-80-244-4667-7.

VONDRÁČEK, M. Názvy dokladů – aspekt slovotvorný. Korpus – gramatika – axiologie. č. 10/2014, s. 57–67. ISSN 1804-137X.

VONDRÁČEK, M. Negace – aspekt slovotvorný. In Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: Veda, 2017, s. 544–548. El. verze: http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html. ISBN 978-80-224-1605-4.

VONDRÁČEK, M. Slovnědruhová klasifikace. In Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda, 2015, s. 78–91. ISBN 978-80-224-1181-3.

VONDRÁČEK, M. Sémantika a pragmatika gramatického čísla; aspekt slovotvorný. In Jazyk a jazykověda v interpretácii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 244–253. ISBN 978-80-223-3695-6.

VONDRÁČEK, M. Povaha stupňování příslovcí. In Tygramatika. Soubor studií věnovaných prof. Janu Kořenskému k 75. narozeninám. Praha: Dokořán, 2013, s. 131–151. ISBN 978-80-7363-544-2.